0 Comments
มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าในท้องตลาด มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

มอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปรอบตัวเรา อย่างเช่นมอเตอร์ของพัดลม ที่ต้องมีกันทุกบ้านอยู่แล้ว แม้แต่ในโทรศัพท์มือถือของเราเอง ก็ยังมี มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นส่วนประกอบเช่นกัน มอเตอร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเรา แม้จะไม่ทางตรงก็ทางอ้อม นอกจากนี้มอเตอร์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราได้อีกหลายอย่าง  เช่นการนำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตร การสร้างเครื่องทุ่นแรงต่างๆ โดยการเลือกใช้ชนิดของมอเตอร์ให้มีความเหมาะสม แต่ก่อนอื่นอยากให้ทุกท่านได้รู้จักกับชนิดของมอเตอร์แบบต่างๆ กันก่อน ว่าที่ขายในท้องตลาดมีแบบใดบ้าง เผื่อท่านใดจำเป็นต้องใช้จะได้เลือกซื้อได้ถูกต้อง  ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าในปัจจุบัน  1.เอซีมอเตอร์   เป็นมอเตอร์ที่ทำงานด้วยการไม่เคลื่อนที่ด้วยอัตราคงที่ และหมุนไม่เท่ากับอัตราความถี่ที่จ่ายมา มอเตอร์ชนิดนี้เราจะพบเห็นได้ง่ายรอบตัว โดยสามารถแยกย่อยได้ดังนี้ก็คือ  จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่  มอเตอร์เหนี่ยวนำ หรือมอเตอร์อะซิงโครนัส ที่หมุนด้วยความเร็วไม่คงที่  ซิงโครนัสมอเตอร์ คือหมุ่นด้วยอัตราคงที่จากไฟฟ้ากระแสสลับ  มอเตอร์อุตสาหกรรม เป็นมอเตอร์ที่ใช้งานกับไฟฟ้าแรงสูงที่เป็นสามเฟส ที่ต้องการกำลังมากๆ เช่น สายพานลำเลียง พัดลม เป็นต้น  2.เซอร์โวมอเตอร์  เป็นมอเตคอร์ที่ใช้ในการรความคุมตำแหน่งและทิศทางของมอเตอร์ นิยมใช้ในการควบคุมระยะไกล เราจะพบเห็นได้บ่อยในรถของรถของเด็ก หรือการควบคุมการทำงานระบบอัตโนมัติ การทำงานจะต้องทำงานร่วมกันกับตัว คอนโทรลเลอร์ ที่เป็นตัวป้อนคำสั่ง จากนั้นก็เป็นเซอร์โวไดร์ฟ ที่เป็นตัวรับคำสั่ง และส่งไปที่เซอร์โวมอเตอร์เป็นขั้นตอนสุดท้าย  3.ดีซีมอเตอร์  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทก็คือ  มอเตอร์แบบมีแปรงถ่าน โดยจะใช้กับของเล่นเด็ก เป็นต้น เป็นมอเตอร์ที่ไม่มีการทำงานซับซ้อนมาก […]